Vaikom Sree Mahadeva Temple

Vaikom Sree Mahadeva Temple

Poojas - Dravya Kalasa

Poojas

Dravya Kalasa

The Abhishekas of one day of Sahasra Kalasa is called Dravya Kalasa. Kalasa Pooja is done on the Mandapa like Sahasra Kalasa.